Förstå tjänsten Currently från CheckWatt

Ett modernt, minimalistiskt hus med sluttande tak och solpaneler ligger inbäddat i ett snöigt skogslandskap. Stora fönster lyser upp interiören och avslöjar ett mysigt, varmt upplyst vardagsrum. De omgivande klipporna och träden förstärker den fridfulla och pittoreska miljön.

Ett virtuellt kraftverk (VPP – Virtual Power Plant) är ett nätverk av decentraliserade, medelstora kraftgenereringsenheter samt flexibla elkonsumenter och lagringssystem. Syftet med ett virtuellt kraftverk är att övervaka, förutsäga, optimera och handla med el från dessa distribuerade energiresurser, såsom vindkraftverk, solparker och kombinerade värme- och kraftenheter (CHP).

Genom att aggregera kraften från flera enheter kan ett VPP leverera samma tjänster och redundans som stora centrala kraftverk eller industriella konsumenter, vilket möjliggör integration av förnybar energi i marknaderna och stabilisering av elnätet.

Vad är Currently?

Currently är CheckWatts virtuella kraftverk som sammanlänkar olika energikällor som batterilager, solceller, vindkraftverk och elbilsladdare över hela landet. Genom att aggregera dessa resurser kan Currently leverera stödtjänster till det svenska elnätet. Batterilager spelar en central roll genom att lagra överskottsenergi och avge energi vid behov, vilket hjälper till att balansera elnätet.

Solceller och vindkraftverk bidrar med förnybar energi, och elbilsladdare kan användas för att styra när elbilar laddas för att optimera energianvändningen.

Currently levererar stödtjänster som frekvensreglering till Svenska kraftnät

Currently levererar stödtjänster som frekvensreglering till Svenska kraftnät. Frekvensreglering är avgörande för att hålla elnätets frekvens nära 50 Hz, vilket är nödvändigt för att upprätthålla balansen mellan elproduktion och konsumtion.

Genom att använda batterilager kan Currently snabbt reagera på förändringar i elnätets frekvens genom att lagra överskottsenergi eller avge energi vid underskott. Detta bidrar till att stabilisera elnätet och säkerställa en pålitlig elförsörjning. Hushåll, bostadsrättsföreningar och företag som deltar i Currently kan få ersättning för att bidra till elnätets stabilitet.

Hur fungerar frekvensreglering?

Elnätets frekvens är en kritisk parameter som måste hållas nära 50 Hz för att säkerställa balans mellan produktion och konsumtion av elektricitet. Frekvensen i ett elnät är en indikator på om det finns en över- eller underproduktion av el. Om frekvensen sjunker under 50 Hz innebär det att efterfrågan på el överstiger produktionen, medan en frekvens över 50 Hz indikerar att produktionen överstiger efterfrågan. Att hålla frekvensen stabil är avgörande för att undvika skador på utrustning och för att säkerställa en pålitlig elförsörjning.

Ett modernt trähus med stora glasfönster badar i varmt solljus. Taket har solpaneler installerade. Huset är omgivet av frodig grönska och träd, med en uteplats utrustad med utemöbler. Den övergripande scenen är lugn och inbjudande.

Lagra överskottsenergi eller avge energi vid underskott

I CheckWatts virtuella kraftverk, Currently, används batterilager för att bidra till frekvensreglering genom att lagra överskottsenergi eller avge energi vid behov. När elproduktionen överstiger efterfrågan, lagrar batterierna överskottsenergin. När efterfrågan på el överstiger produktionen, avger batterierna den lagrade energin tillbaka till elnätet. Denna snabba respons från batterilager är särskilt effektiv för att hantera frekvensavvikelser och bidrar till att hålla elnätets frekvens nära 50 Hz.

Batterilager kan reagera mycket snabbare än traditionella kraftverk eftersom de inte kräver någon uppstartstid. De kan omedelbart absorbera energitoppar eller avge energi vid underskott, vilket gör dem idealiska för frekvensreglering. Genom att använda avancerade styrsystem kan Currently optimera användningen av dessa batterilager för att säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning.

Fördelar med att ansluta sig till Currently

Genom att ansluta ditt batterilager till CheckWatts virtuella kraftverk, Currently, kan du inte bara göra din energianvändning mer hållbar, utan även tjäna pengar. Currently agerar som en samlad aktör mot Svenska Kraftnät och erbjuder stödtjänster som frekvensreglering genom att samla kapaciteten från flera mindre batterilager. Detta innebär att hushåll, bostadsrättsföreningar och företag kan få betalt för att bidra till elnätets stabilitet.

Ersättningen baseras främst på batterikapaciteten

Ersättningen du får från CheckWatt beror på flera faktorer, men främst på effekten av ditt batterilager. Ju större kapacitet ditt batteri har, desto mer kan du tjäna. CheckWatt aggregerar batterilager för att bilda ett kraftfullt virtuellt kraftverk som kan leverera värdefulla stödtjänster till Svenska Kraftnät. Detta minskar behovet av kostsamma investeringar i elnätet och säkerställer en mer stabil och effektiv elförsörjning i Sverige.

Exempel på potentiella intäkter för olika batteristorlekar

Baserat på tidigare ersättningar har man fått följande intäkter:

  • Ett batteri på 10 kW kan generera cirka 30 000 kronor per år.
  • Ett batteri på 20 kW kan generera cirka 61 949 kronor per år.
  • Ett batteri på 12.8 kW kan generera cirka 68 403 kronor per år.

Dessa siffror är baserade på historiska ersättningsnivåer och kan variera beroende på marknadspriser och andra faktorer.

Ett väl upplyst industrirum med flera elskåp och maskiner. Skåpen är grå och vita, med rör och ledningar längs väggar och tak. Solljuset strömmar genom ett fönster till höger. Golvet är rent och städat.

Hur ansluter man sig?

För att ansluta ditt batteri till CheckWatts virtuella kraftverk, Currently, behöver du ett kompatibelt batterisystem. Det är viktigt att batteriet och växelriktaren är kompatibla med CheckWatts system. Ett vanligt krav är att batteriet har en gateway, som exempelvis CheckWatt CM10, för att kunna kommunicera med CheckWatts plattform.

Om du redan har ett batterisystem kan du kontrollera dess kompatibilitet med CheckWatt genom att kontakta dem eller deras partners.

Kontakta CheckWatt eller deras partners för installation och anslutning

För att komma igång med Currently, behöver du kontakta CheckWatt eller en av deras auktoriserade installationspartners. Du kan hitta en installationspartner via CheckWatts webbsida eller genom att kontakta dem direkt via e-post. Installationsprocessen innebär att en elinstallatör kommer hem till dig för att installera den nödvändiga hårdvaran och programvaran. Installatören kommer att installera CheckWatts programvara och säkerställa att ditt batterisystem är korrekt anslutet och konfigurerat.

CheckWatt hanterar övervakning och styrning av batteriet

När installationen är klar och ditt batteri är anslutet till CheckWatts system, tar CheckWatt över övervakningen och styrningen av batteriet. Detta innebär att du som användare inte behöver göra något själv för att optimera batteriets användning. CheckWatt använder sin plattform, EnergyInBalance, för att övervaka och styra batteriet, vilket säkerställer att det används på det mest lönsamma och effektiva sättet.

Du kan följa batteriets prestanda och se hur mycket pengar du tjänar genom att använda CheckWatts app eller kontrollpanel.

Avslutande ord

Att ansluta sig till CheckWatts virtuella kraftverk, Currently, erbjuder en rad fördelar för både hushåll och företag. Genom att bidra till elnätets stabilitet kan du inte bara tjäna pengar, utan också spela en aktiv roll i övergången till en mer hållbar energiframtid. Med ett kompatibelt batterisystem och enkel installation kan du snabbt komma igång och dra nytta av de ekonomiska och miljömässiga fördelarna

.Currently gör det möjligt för dig att vara en del av lösningen på dagens energiproblem genom att integrera förnybara energikällor och förbättra elnätets stabilitet. Genom att delta i detta innovativa system hjälper du till att minska behovet av fossila bränslen och stödjer utbyggnaden av förnybar energi.

Om du är intresserad av att ansluta dig till Currently eller vill veta mer om hur det fungerar, tveka inte att kontakta CheckWatt eller deras partners.