Solceller för företag – En komplett guide

Flygfoto över en stor industribyggnad med platt tak täckt av många solceller för företag i solnedgången. I omgivningarna finns parkeringsplatser, andra byggnader och grönområden med träd. Solen står lågt vid horisonten och kastar ett varmt sken.

De senaste åren har solceller blivit allt mer populära bland svenska företag. Att investera i solceller för företag erbjuder flera fördelar utöver de uppenbara miljövinsterna – det kan också vara en lönsam affär som stärker företagets varumärke och konkurrenskraft.

Solenergi är en förnybar energikälla utan koldioxidutsläpp som bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen. För företag innebär en satsning på solceller minskade elkostnader på lång sikt, möjlighet att sälja överskottsel tillbaka till elnätet, samt en ökad självförsörjningsgrad och oberoende från elnätet.

Utöver de ekonomiska fördelarna kan solceller också stärka företagets hållbarhetsprofil och rykte som en miljömedveten aktör. Detta kan i sin tur attrahera både kunder och talanger som värdesätter miljöansvar.

Just nu råder en unik situation med historiskt låga priser på solceller, vilket gör det till en särskilt gynnsam tid för företag att satsa på den här typen av förnybar energiproduktion.

Trots de initiala investeringskostnaderna kan solceller ge en bra avkastning på 7-12% per år, med en återbetalningstid på omkring 10 år.

I den här artikeln kommer vi att guida dig som företagare genom fördelarna med solceller, vad som påverkar kostnaden, installationsprocessen och underhållet. Vi kommer också att belysa viktiga aspekter att tänka på, som ägarförhållanden och skatteregler.

Varför investera i solceller för företaget?

Sänkta energikostnader på lång sikt

En av de mest omedelbara och uppenbara ekonomiska fördelarna med att installera solceller är potentialen att minska eller till och med eliminera elräkningar. Genom att producera egen el kan företag minska sitt beroende av det lokala elnätet och skydda sig mot stigande elpriser. Detta innebär att företaget kan låsa in sina energikostnader och få en mer förutsägbar energibudget över tid.

Möjlighet att sälja överskottsel tillbaka till elnätet

När solceller producerar mer el än vad företaget förbrukar, kan överskottselen säljas tillbaka till elnätet. Detta skapar en extra inkomstkälla och gör solcellsinvesteringen ännu mer lönsam. För att sälja överskottsel behöver företaget ha ett inmatningsabonnemang hos sitt nätbolag. Ersättningen för såld el består av flera delar, inklusive skattereduktion och betalning från elhandelsbolaget.

Ökad fastighetsvärdering

Att installera solceller kan också öka fastighetsvärdet. Fastigheter med solcellsanläggningar har visat sig sälja snabbare och till högre priser jämfört med fastigheter utan solceller. Detta beror på att köpare alltmer söker energieffektiva och miljövänliga fastigheter, vilket gör solceller till en attraktiv funktion.

En stor solpanelsuppsättning lyser under en klarblå himmel fylld med vita, fluffiga moln. Solen syns i bakgrunden och kastar ett strålande ljus som reflekteras från solceller för företag.

Miljömässiga fördelar

Förnybar energikälla utan koldioxidutsläpp

Solceller är en av de mest miljövänliga energikällorna som finns tillgängliga idag. När solceller genererar elektricitet, sker detta utan några koldioxidutsläpp, vilket gör dem till en ren och förnybar energikälla.

Till skillnad från fossila bränslen som kol och olja, som släpper ut stora mängder koldioxid och andra föroreningar, bidrar solceller inte till växthuseffekten eller luftföroreningar under sin driftstid.

Den största miljöpåverkan från solceller sker under tillverkningsprocessen, men denna påverkan kompenseras snabbt av den fossilfria el som solcellerna producerar. Energiåterbetalningstiden, det vill säga den tid det tar för solcellerna att kompensera för den energi som användes vid deras tillverkning, transport och installation, är vanligtvis två till tre år.

Eftersom solceller har en livslängd på över 30 år, innebär detta att de under majoriteten av sin livstid producerar ren och miljövänlig energi.

Bidra till företagets hållbarhetsmål

För företag som strävar efter att minska sin miljöpåverkan och uppnå sina hållbarhetsmål, är solceller ett utmärkt val. Genom att installera solceller kan företag minska sitt beroende av fossila bränslen och därmed sina koldioxidutsläpp. Detta bidrar inte bara till en renare miljö, utan kan också förbättra företagets hållbarhetsprofil och stärka dess varumärke som en miljömedveten aktör.

Att investera i solceller visar ett konkret engagemang för hållbarhet och kan vara en viktig del av företagets strategi för socialt ansvarstagande (CSR). Många kunder och investerare värdesätter företag som tar ansvar för sin miljöpåverkan, och solceller kan därför bidra till att attrahera både kunder och investerare som prioriterar hållbarhet.

Oberoende energiförsörjning

Minskad känslighet för elprisfluktuationer

En av de stora fördelarna med att installera solceller är att de kan minska företagets känslighet för fluktuerande elpriser. Genom att producera egen el blir företaget mindre beroende av elnätet och de varierande kostnader som är förknippade med det.

Detta innebär att företaget kan stabilisera sina energikostnader och få en mer förutsägbar energibudget, vilket är särskilt värdefullt i tider av stigande elpriser. Solceller ger ett stabilt flöde av billig el och ökar företagets energioberoende, vilket frigör kapital som kan användas till andra delar av verksamheten.

Säkrare energiförsörjning vid strömavbrott

Solceller kan också bidra till en säkrare energiförsörjning vid strömavbrott, särskilt om de kombineras med batterilagring. Normalt sett fungerar inte en solcellsanläggning vid strömavbrott om den är ansluten till elnätet, eftersom växelriktaren automatiskt stängs av för att förhindra att el matas ut på nätet.

Men genom att installera ett batterisystem kan företaget lagra överskottsel som produceras under dagen och använda den vid strömavbrott. Detta ger en extra trygghet och säkerställer att kritiska funktioner kan fortsätta att fungera även när det är strömavbrott.

En person som bär en reflexväst går på ett tak täckt med solceller för företag, med en stadssilhuett i bakgrunden under solnedgången.

Vad påverkar kostnaden för solceller för företag?

Systemstorlek och effekt

Kostnaden för en solcellsanläggning beror till stor del på systemets storlek och effekt. Ju större anläggning, desto högre initial kostnad, men också större potential för elproduktion och kostnadsbesparingar på lång sikt. Det är viktigt att dimensionera systemet efter företagets energibehov för att maximera effektiviteten och avkastningen på investeringen.

Solpanelernas kvalitet och typ

Kvaliteten och typen av solpaneler påverkar också kostnaden. Det finns olika typer av solpaneler, såsom monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmspaneler, som varierar i pris och effektivitet. Högkvalitativa paneler kan ha en högre initial kostnad men erbjuder bättre prestanda och längre livslängd, vilket kan leda till större besparingar över tid.

Installationskostnader

Installationskostnaderna inkluderar arbetskostnader, monteringssystem och eventuella tillstånd som krävs för installationen. Det är viktigt att anlita certifierade installatörer för att säkerställa att anläggningen installeras korrekt och uppfyller alla säkerhetskrav. Jämför anbud från flera installatörer för att hitta det bästa priset och den bästa servicen.

Eventuella batterier för energilagring

Att inkludera batterier för energilagring kan öka den initiala kostnaden för solcellsanläggningen, men det kan också ge betydande fördelar. Batterier gör det möjligt att lagra överskottsel som produceras under dagen och använda den när solcellerna inte producerar tillräckligt med el, till exempel på natten eller vid strömavbrott. Detta kan öka företagets energioberoende och säkerställa en stabil energiförsörjning.

Hur går installationen till?

Beskrivning av installationsprocessen steg-för-steg

Installationen av solceller följer vanligtvis dessa huvudsteg:

  1. Förberedelser och planering: En installatör kommer ut och besiktar taket eller marken där solcellerna ska monteras. De tar mått, undersöker skick och lutning samt planerar layouten för optimal elproduktion. Eventuella bygglov eller anmälningar till kommunen görs.
  2. Materialleverans: Solpanelerna, monteringsskenor, kablar och övrig utrustning levereras till installationsplatsen.
  3. Montering av ställning: Om solcellerna ska monteras på tak sätts en byggnadsställning upp för säker åtkomst.
  4. Montering av skenor: Bärskenor fästs på taket eller marken där solpanelerna ska monteras.
  5. Montering av solpaneler: Solpanelerna fästs på skenorna och kopplas samman i strängar.
  6. Elinstallation: Kablar dras från solpanelerna till växelriktaren som omvandlar solcellernas likström till växelström. Växelriktaren ansluts sedan till husets eller fastighetens elnät.
  7. Idrifttagning och inspektion: Installatören testar och startar upp anläggningen. En besiktning kan göras för att säkerställa korrekt installation.
  8. Nätanslutning: Nätägaren kopplar in solcellsanläggningen till elnätet efter en föranmälan, vilket kan ta några veckor.

Vikten av att anlita certifierade installatörer

För att säkerställa en säker och korrekt installation är det mycket viktigt att anlita certifierade och auktoriserade solcellsinstallatörer. Alla elinstallationer måste utföras av behörig personal som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Certifierade installatörer har genomgått utbildning och prov för att visa att de har rätt kompetens.

Hitta ett solcellsföretag här

Bygglov och andra tillstånd

Beroende på installationens omfattning och var den ska utföras kan bygglov eller anmälan till kommunen krävas. Installatören brukar sköta denna process åt dig. Bygglov krävs oftast inte om solcellerna följer byggnadens form, men undantag finns för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden.

Flygfoto över ett stadsområde med flera moderna byggnader, gator kantade av träd och parkerade bilar. Bilden fångar stadens planlösning, grönområden och en central väg med trafik i båda riktningarna, omgiven av höghus utrustade med solceller för företag.

Underhåll och service

Moderna solcellspaneler har en förväntad livslängd på 25-30 år med en årlig minskad effekt på ca 0,5%. Rätt installation och underhåll är viktigt för att uppnå denna livslängd.

För att solcellsanläggningen ska prestera optimalt rekommenderas regelbundet underhåll, vanligtvis en gång per år. Detta innebär rengöring av panelerna från damm, pollen och annan smuts samt kontroll av alla komponenter.

De flesta installatörer erbjuder service- och garantiavtal för solcellsanläggningar. Ett sådant avtal säkerställer regelbundet underhåll och snabb felavhjälpning om något skulle gå fel. Garantitiderna varierar men brukar vara minst 10 år på material och arbete.

Sammanfattning av solceller för företag

Att investera i solceller för företag erbjuder en mängd fördelar, både ekonomiska och miljömässiga. Genom att producera egen el från solenergi kan företag minska sina elkostnader avsevärt på lång sikt och skydda sig mot stigande elpriser.

Solceller ger också en stabil och förutsägbar energiförsörjning som gör företaget mindre beroende av elnätet. Utöver de direkta ekonomiska besparingarna kan solceller också öka fastighetsvärdet, samt skapa nya inkomstkällor genom att sälja överskottsel tillbaka till nätet.

På miljösidan bidrar solceller till minskade koldioxidutsläpp och en renare miljö, vilket stärker företagets hållbarhetsprofil och rykte som miljömedveten aktör.Genom att visa sitt engagemang för förnybar energi kan företag attrahera både miljömedvetna kunder och talanger som värdesätter hållbarhet.

Solceller är en långsiktig investering som kan ge en bra avkastning på 7-12% per år med en återbetalningstid på omkring 10 år.

Sammanfattningsvis erbjuder solceller en mängd fördelar för företag som vill minska sina kostnader, stärka sitt varumärke och bidra till en mer hållbar framtid. Med rätt planering och genomförande kan en satsning på solceller vara en mycket lönsam affär.