Leasa solceller, solceller på tak,

Leasa solceller – Är det lönsamt?

Leasing av solceller innebär att du hyr solcellssystemet istället för att köpa det. Detta upplägg gör det möjligt för hushåll och företag att dra nytta av solenergi utan den stora initiala kapitalinvesteringen som ett köp kräver. Leasingavtalet inkluderar ofta installation, underhåll och reparationer av systemet, vilket ytterligare minskar ägarens ansvar och risk.

Vid en jämförelse med att köpa solceller direkt, sticker leasingmodellens fördelar ut genom dess låga instegskostnad. Medan ett direktköp av solceller kan ge större långsiktiga besparingar genom äganderätt till elproduktionen, kan leasing erbjuda en snabbare väg till solenergi utan den tunga börda som initialkostnaden utgör. Dessutom hanterar leasingföretaget ofta allt från installation till löpande underhåll, vilket ger en bekymmersfri lösning för kunden.

Att välja mellan att köpa eller leasa solceller är en viktig övervägning för alla som överväger att övergå till solenergi. Ditt val bör grundas på flera faktorer, inklusive din ekonomiska situation, dina långsiktiga energibehov, och hur länge du planerar att bo i din nuvarande bostad. I kommande avsnitt kommer vi att djupdyka i hur leasing av solceller fungerar, de ekonomiska aspekterna av ett sådant beslut, samt för- och nackdelarna med att välja detta alternativ.

Hur fungerar leasing av solceller?

Leasing av solceller är en affärsmodell som tillåter kunder att nyttja fördelarna med solenergi utan att behöva göra en stor initial investering. Processen för att inleda ett leasingavtal för solceller kan delas in i flera steg, från det initiala beslutet till den faktiska installationen och den efterföljande användningen av systemet. Här följer en genomgång av hur det vanligtvis fungerar.

Val av solcellsleverantör och avtal

Processen börjar med att du som kund väljer en leverantör av solcellssystem som erbjuder leasing. Det är viktigt att noggrant jämföra olika leverantörers erbjudanden, villkor, och de tjänster som ingår i deras leasingpaket. När du har valt en leverantör, diskuterar ni fram ett leasingavtal som passar dina behov. Avtalet specificerar vanligtvis längden på leasingperioden, som ofta sträcker sig över 15 till 25 år, samt de månatliga kostnaderna och vilka tjänster som ingår. Se vår lista över solcellsföretag i Sverige.

Bedömning och installation

Efter att avtalet är undertecknat genomför leverantören en teknisk bedömning av din fastighet för att säkerställa att den är lämplig för solceller. De kommer att bedöma takets läge, vinkel, och skuggning från omgivningen för att optimera systemets placering och effektivitet. Därefter påbörjas installationen av solcellssystemet. Installationen omfattar montering av solpaneler, växelriktare, och annan nödvändig utrustning. Denna process hanteras helt av leverantören och ingår i leasingavtalet.

Drift och underhåll

När solcellssystemet är installerat och funktionsdugligt, börjar den faktiska användningen. En av de stora fördelarna med leasingavtal är att leverantören oftast ansvarar för allt underhåll och eventuella reparationer under leasingperioden. Det innebär att om något går fel med systemet, är det leverantörens ansvar att åtgärda problemet utan extra kostnad för dig. Detta tar bort mycket av det underhållsansvar och de bekymmer som kan komma med ägandet av ett solcellssystem.

Avslutning av leasingavtalet

När leasingperioden närmar sig sitt slut, har du som kund vanligtvis flera alternativ. Du kan välja att förnya leasingavtalet, köpa loss systemet till ett förutbestämt pris, eller låta leverantören ta bort systemet. Beslutet bör baseras på systemets skick, de ekonomiska förutsättningarna vid tidpunkten, och dina personliga eller företagsmässiga energibehov.

leasing av solceller, solceller på hus, leasa solceller
Att leasa solcellerna kan vara en ekonomisk fördel.

Ekonomiska aspekter av att leasa solceller

När man överväger att leasa solceller är det viktigt att förstå de ekonomiska aspekterna och hur de påverkar din ekonomi på både kort och lång sikt. Leasing av solceller kan erbjuda betydande ekonomiska fördelar, men det är också viktigt att vara medveten om potentiella kostnader och begränsningar.

Initiala kostnader och långsiktiga besparingar

En av de mest tilltalande aspekterna av att leasa solceller är de låga initiala kostnaderna. Till skillnad från att köpa ett solcellssystem, där den initiala investeringen kan vara betydande, kräver leasing ofta ingen eller en mycket låg initial insats. Detta gör solenergi tillgänglig för en bredare grupp av människor och företag, även de med begränsat kapital.

De månatliga leasingavgifterna är vanligtvis fasta, vilket gör det enkelt att budgetera för energikostnader över tid. Dessutom kan dessa avgifter vara lägre än de nuvarande elräkningarna, vilket resulterar i omedelbara besparingar. Över tiden, som elpriserna stiger, kan dessa besparingar bli ännu större. Det är dock viktigt att noggrant jämföra de totala kostnaderna över leasingavtalets löptid med vad ett köp och egen drift av solcellssystemet skulle innebära.

Exempel på typiska leasingkostnader

Låt oss säga att en genomsnittlig hushålls elräkning är 1 200 kr per månad. Ett leasingavtal för solceller kan erbjudas till en fast månadskostnad på 900 kr, vilket direkt ger en besparing på 300 kr per månad. Över ett år blir det 3 600 kr, och över ett 20-årigt leasingavtal kan besparingarna uppgå till 72 000 kr, förutsatt att elpriserna inte stiger (vilket är osannolikt).

Beräkningar som visar potentiella besparingar över tid

För att göra en korrekt bedömning av de ekonomiska fördelarna med att leasa solceller är det viktigt att göra beräkningar som tar hänsyn till olika faktorer. Dessa inkluderar den förväntade ökningen av elpriser, den fasta leasingavgiften, och eventuella ökningar av denna avgift enligt avtalet. Många leverantörer erbjuder kalkylatorer som kan hjälpa dig att göra dessa uppskattningar.

Det är också viktigt att överväga eventuella skatterelaterade fördelar eller incitament för solenergi som kan minska de totala kostnaderna ytterligare. I vissa länder eller regioner finns det skattelättnader eller återbetalningar för att installera solenergisystem, även om dessa kanske inte alltid är tillgängliga för leasingavtal.

Fördelar och nackdelar med att leasa solceller

Att leasa solceller är ett attraktivt alternativ för många, men som med alla beslut är det viktigt att väga både fördelar och nackdelar. Här nedan utforskar vi de viktigaste aspekterna att beakta.

Fördelar med att leasa solceller

  1. Låg eller ingen initial kostnad: En av de största fördelarna med leasing är den minimala initiala kostnaden. Detta gör det möjligt för fler hushåll och företag att ta steget till solenergi utan den stora ekonomiska barriären som ett direktköp innebär.
  2. Inget underhållsansvar: När du leasar solceller är det oftast leasingföretaget som står för underhåll och reparationer. Detta minskar den tid och de kostnader du behöver lägga på systemet efter installationen.
  3. Potentiella månatliga besparingar: Genom att ersätta din traditionella elräkning med en lägre månadskostnad för leasing kan du börja spara pengar direkt.
  4. Flexibilitet vid avtalets slut: I slutet av leasingperioden har du vanligtvis flera alternativ, såsom att förnya avtalet, köpa systemet eller låta leverantören ta bort det. Detta ger flexibilitet baserat på dina dåvarande behov och önskemål.

Nackdelar med att leasa solceller

  1. Lägre långsiktiga besparingar: Även om leasing kan erbjuda omedelbara besparingar, tenderar de långsiktiga besparingarna att vara lägre jämfört med att äga solcellssystemet. Detta beror på att du fortsätter att betala leasingavgifter över tid.
  2. Begränsningar i avtalet: Leasingavtal kan innehålla vissa begränsningar, såsom begränsningar i hur du kan använda och modifiera ditt solcellssystem. Detta kan vara en nackdel för de som föredrar full kontroll över sitt system.
  3. Eventuell påverkan på fastighetens försäljningsvärde: Att ha ett leasingavtal för solceller kan komplicera försäljningen av din fastighet, eftersom köparen måste ta över avtalet eller så måste det avslutas i förtid, vilket kan innebära extra kostnader.
  4. Mindre incitament: I vissa fall kan de som leasar solceller inte dra nytta av statliga subventioner eller skattelättnader som är tillgängliga för dem som köper solcellssystem outright.

När du överväger om leasing av solceller är rätt val för dig, är det viktigt att noggrant överväga dessa för- och nackdelar. Din ekonomiska situation, långsiktiga bostadsplaner och personliga preferenser spelar alla en viktig roll i detta beslut. Att göra en välgrundad jämförelse mellan leasing och köp kan hjälpa dig att maximera de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med solenergi.

Vill du veta vad solceller kostar för ditt hus?

Använd vår Solcellskalkylator eller hitta ett Solcellsföretag nära dig

Dela: