Stort stöd till fossilfri elproduktion: 295 miljoner till forskning och innovation

En glödande glödlampa placerad på ett bord bredvid flera högar med mynt. Bakgrunden visar en suddig bild av ett fönster med hängande lampor, vilket skapar en varm och ljus atmosfär.

Energimyndigheten har nyligen beslutat att satsa 295 miljoner kronor på forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att utveckla framtidens fossilfria elproduktion. Målet är att ta fram ny kunskap och lösningar för att möta det växande behovet av el samtidigt som klimatpåverkan minskar.

Elektrifiering ses som en av de mest effektiva lösningarna för att genomföra en energi- och klimatomställning, särskilt inom industri- och transportsektorn som står för stora utsläpp. För att klara det ökande elbehovet krävs omfattande investeringar i fossilfri elproduktion. Även om de olika fossilfria teknologierna har sina unika utmaningar, delar de många gemensamma frågor och behov av forskning.

Energimyndigheten har beviljat stöd till 26 projekt inom områden där mer forskning och innovation behövs för att skapa hållbara energilösningar.

– Genom att satsa på innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom fossilfri elproduktion kan Sverige inte bara stärka sin export av produkter och tjänster och bli ett ledande land inom elsektorn, utan även tillgodose den ökande efterfrågan på kunskap och kompetens inom detta område. Företagen pekar på behovet av ökade offentliga satsningar på energirelaterad forskning och innovation för att möta detta behov, säger Peter Engdahl, avdelningschef för forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

Fokus på kärnkraft och andra fossilfria kraftslag

Av de beviljade projekten får 14 projekt omkring 208 miljoner kronor för forskning inom kärnkraft, medan 12 projekt som fokuserar på andra fossilfria kraftslag får sammanlagt cirka 87 miljoner kronor.

– De beviljade projekten adresserar en rad olika frågeställningar, bland annat teknik inom fjärde generationens kärnkraft, nya kärntekniska material, innovationssystem inom kärnkraftteknologier, återvinning av solceller och AI-baserad energiprediktion för ökad effektivitet i vindkraftsparker, för att nämna några exempel, säger Fariba Mohammedian, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

– Vi ser att samtliga beviljade projekt har god potential att bidra till utvecklingen av framtidens fossilfria elproduktion. I och med ett högt söktryck och många bra ansökningar har vi även kunnat öka budgeten för utlysningen och därmed beviljat fler projekt än vi ursprungligen planerat, säger Fredrik Brändström, programansvarig forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Kärnkraftens framtid i fokus

Intresset för forskning och innovation inom kärnkraft har varit svagt i Sverige, men för att sektorn ska kunna växa behövs fler kompetenta forskare och ingenjörer. Energimyndigheten föreslår en förstärkning av forskningsanslagen med 100 miljoner kronor per år mellan 2026 och 2028 för att främja utvecklingen inom kärnkraft.

Om Framtidens elsystem

Forskningsprogrammet Framtidens elsystem är en av Energimyndighetens stora satsningar och fokuserar på utmaningar inom elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. Programmet ska stödja övergången till ett hållbart energisystem genom att underlätta elektrifieringen av olika sektorer och verka för ett elsystem som är säkert, konkurrenskraftigt och hållbart. Programmet pågår från 2022 till 2027 med en total budget på 552 miljoner kronor.

Källa:
Energimyndigheten