Gemensam el i bostadsrättsföreningar

En pittoresk utsikt över färgglada hyreshus med röda tak som speglar sig i en lugn vattenmassa. Byggnaderna är omgivna av träd och grönska, med klarblå himmel över huvudet, vilket skapar en lugn och livlig stadsdel.

Gemensam el är ett koncept där en bostadsrättsförening (BRF) tecknar ett gemensamt elavtal för alla medlemmarnas hushåll, vilket ersätter de individuella elavtal som tidigare tecknats av de boende. Detta innebär att föreningen står för både elnät och elhandel, och de enskilda hushållen förlorar sin rätt att byta leverantör och får svårare att kräva ersättning vid strömavbrott.

Fördelar med gemensam el

Att gå över till gemensam el kan vara mycket lönsamt för en BRF. En av de största fördelarna är de ekonomiska besparingarna. Genom att eliminera de individuella elabonnemangen och istället ha ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten, kan föreningen dra nytta av stordriftsfördelar och förhandla fram bättre elpriser. Detta kan leda till besparingar på mellan 1000 och 2000 kronor per år och lägenhet.

Hur gemensam el fungerar

När en BRF övergår till gemensam el, installeras nya elmätare i varje lägenhet som mäter den individuella elförbrukningen. Dessa mätvärden samlas in och debiteras medlemmarna på samma avi som månadsavgiften till föreningen. Detta innebär att de boende fortfarande betalar för sin faktiska elförbrukning, men slipper de fasta avgifterna för individuella abonnemang.

Närbild av ett nätverksserverställ med olika kablar och kontakter. Flera Ethernet-kablar är anslutna till portar, med orange och blå ledningar synliga till vänster. Installationen inkluderar strömbrytare, elektriska komponenter och ett metallstativ.

Ekonomiska besparingar

En av de största fördelarna med gemensam el är de ekonomiska besparingarna. Genom att eliminera individuella elabonnemang och istället ha ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten, kan föreningen dra nytta av stordriftsfördelar och förhandla fram bättre elpriser. Detta kan leda till betydande besparingar för medlemmarna. Enligt Elbyte.se kan besparingarna variera mellan 500 och 3000 kronor per år och lägenhet, beroende på föreningens storlek och elförbrukning. EcoGuard rapporterar att besparingarna kan uppgå till mellan 1000 och 2000 kronor per år och lägenhet.

Genom att slå ihop alla individuella elabonnemang till ett gemensamt abonnemang, minskar de fasta avgifterna avsevärt. Istället för att varje lägenhet betalar en fast avgift, betalar föreningen endast en eller ett fåtal fasta avgifter. Detta kan leda till en sänkning av de totala elkostnaderna med upp till 30-60 procent.

Miljöfördelar

Gemensam el kan också bidra till en minskad klimatpåverkan. Föreningar som installerar solceller kan dra nytta av att all producerad el kan användas av både gemensamma utrymmen och enskilda lägenheter. Detta innebär att överskottselen från solcellerna inte behöver säljas till elnätet, utan kan användas direkt av medlemmarna, vilket ökar lönsamheten för solcellsinvesteringen.

En annan fördel med gemensam el är den ökade bekvämligheten för medlemmarna. Istället för att varje hushåll behöver hantera sitt eget elavtal och fakturor, sköts allt detta av föreningen. Elkostnaderna debiteras på samma avi som månadsavgiften till föreningen, vilket innebär färre räkningar att hålla reda på. Dessutom slipper medlemmarna risken att hamna på dyra tillsvidareavtal eller anvisade avtal, eftersom föreningen ofta förhandlar fram fasta elpriser.

Steg för att införa gemensam el i en BRF

Att införa gemensam el i en bostadsrättsförening (BRF) är en process som kräver noggrann planering och samarbete mellan styrelsen och medlemmarna. Här är en steg-för-steg-guide för hur en BRF kan gå tillväga för att implementera gemensam el.

Förberedelser och planering

Inledande möte

Börja med att hålla ett inledande möte där konceptet gemensam el presenteras för styrelsen och medlemmarna. Detta kan göras med hjälp av en leverantör som specialiserar sig på gemensam el. Samla in nödvändig information, inklusive föreningens elnätsräkningar, den totala årsförbrukningen, antal lägenheter och deras troliga årsförbrukning samt nuvarande priser för elhandeln.

Kalkylering av potentiella besparingar

En ekonomisk kalkyl tas fram för att visa den potentiella besparingen som föreningen kan göra vid en övergång till gemensam el. Detta inkluderar kostnader för nya elmätare, installation och eventuella administrativa avgifter.

Beslutsprocessen

Medlemsomröstning och styrelsebeslut

Förslaget om att införa gemensam el måste presenteras på en föreningsstämma där medlemmarna får rösta om det. En enkel majoritet räcker oftast för att förslaget ska gå igenom. Det är viktigt att informera medlemmarna om både fördelar och eventuella nackdelar, såsom förlust av individuell valfrihet och förändrade rättigheter vid strömavbrott.

Juridiska och administrativa förberedelser

Säkerställ att alla juridiska aspekter är täckta, inklusive uppsägning av individuella elabonnemang och tecknande av ett gemensamt elavtal för föreningen. Detta kan kräva ändringar i föreningens stadgar.

Ett modernt hyreshus med en blandning av exteriörelement i trä och glas. Flera balkonger med glasräcken syns och himlen är klar och blå med några spridda moln. Den övergripande atmosfären är modern och urban.

Implementering av gemensam el

Byte av elmätare och installation av nödvändig utrustning

Installera nya elmätare i varje lägenhet som kan mäta den individuella elförbrukningen. Dessa mätare läses av automatiskt och data samlas in centralt. Eventuellt kan det också krävas uppgradering av föreningens elcentral för att hantera den gemensamma elförbrukningen.

Övergång till gemensamt elavtal

När alla förberedelser är klara och nya elmätare är installerade, sägs de individuella elabonnemangen upp och ersätts med föreningens gemensamma elavtal. Elkostnaderna debiteras nu på samma avi som månadsavgiften till föreningen.

Vanliga frågor från medlemmar

Förlust av individuell valfrihet

En vanlig fråga är om medlemmarna förlorar sin rätt att välja elavtal. Svaret är ja, med gemensam el kan inte varje medlem själv välja vilket elavtal som ska gälla. Detta kan vara en nackdel för de som har starka preferenser för exempelvis miljövänlig el.

Hantering av elavbrott och ersättningsfrågor

Med gemensam el är det föreningen som står för elavtalet, vilket innebär att medlemmarna kan få svårare att kräva ersättning eller skadestånd vid elavbrott. Föreningen bör därför ha tydliga regler i sina stadgar om hur sådana situationer ska hanteras.

Vad händer med mitt nuvarande elabonnemang?

När föreningen övergår till gemensam el, sägs alla individuella elabonnemang upp och ersätts med föreningens gemensamma avtal. Medlemmarna behöver inte själva avsluta sina avtal, detta sköts av föreningen.

Utmaningar och lösningar

Administrativa bördor

En av de största utmaningarna är den administrativa bördan som kan uppstå vid övergången till gemensam el. Föreningen måste hantera installation av nya elmätare, uppsägning av gamla avtal och debitering av medlemmarnas elförbrukning. För att underlätta detta kan föreningen anlita en förvaltare eller använda sig av automatiserade system för mätning och debitering.

Tekniska och logistiska utmaningar

Byte av elmätare och omkoppling av elledningarna kan vara tekniskt krävande och leda till tillfälliga strömavbrott. Det är viktigt att planera dessa arbeten noggrant och informera medlemmarna i förväg om eventuella avbrott.

Kostnader för installation och underhåll

Initiala kostnader för installation av nya elmätare och uppgradering av elcentralen kan vara höga. Dessa kostnader kan dock ofta skrivas av över flera år, och de långsiktiga besparingarna på elräkningar kan göra investeringen lönsam.